СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ДУГУЙЛАНГУУД

Манай сургууль сурагчдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор дараах дугуйлангууд хичээллүүлж байна.