СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ДУГУЙЛАНГУУД

Манай сургууль сурагчдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор дараах дугуйлангууд хичээллүүлж байна.

Бүжгийн дугуйлан

Сурагчдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх дараах дугуйлангууд хичээллэж байна.

Шатар, даамны дугуйлан

Сурагчдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх дараах дугуйлангууд хичээллэж байна.

Ямаха даралтат хөгжим

Сурагчдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх дараах дугуйлангууд хичээллэж байна.

"Хайчилбар" - ын" дугуйлан

Сурагчдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх дараах дугуйлангууд хичээллэж байна.

Уран болон хар зургийн дугуйлан

Сурагчдийн авьяас билгийг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх дараах дугуйлангууд хичээллэж байна.